Логін
 
Пароль
Реєстрація

  Карта сайту

карта сайту

  Корисні посилання

інші посилання...
Діяльність ради >  Регламент

Діяльність ради

Регламент

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II. РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
Розділ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ
Розділ IV. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ
Розділ V. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

РЕГЛАМЕНТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


РЕГЛАМЕНТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ     скачати документ в архіві

РОЗДІЛ I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.    Правові засади діяльності обласної ради
1.1.    Чернівецька обласна рада (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у межах повноважень, визначених чинним законодавством України.
1.2.    Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання та протидії корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
1.3.    Регламент Чернівецької обласної ради (далі - Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, заступників голови Ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
1.4.    Регламент Чернівецької обласної ради затверджується не пізніше як на другій сесії Ради рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
1.5.    До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосову-ється Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
1.6.    У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
1.7.    У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чин-ного законодавства України діють норми чинного законодавства України.
1.8.    Робота Ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступати іншою мовою промовець не пізніше ніж за один робочий день повідомляє голову обласної ради у заяві на виступ, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу українською мовою. Апарат Ради забезпечує переклад його виступу українською мовою.

Стаття 2.    Основні принципи діяльності Ради
2.1.    Рада здійснює свою діяльність на принципах:
    народовладдя;
    законності;
    гласності;
    колегіальності;
    поєднання місцевих і державних інтересів;
    виборності;
    правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
    державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
    судового захисту прав місцевого самоврядування;
    підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3.    Відкритість та гласність роботи Ради
3.1.    Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.
3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, її Колегії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в засобах масової інформації  та на офіційному веб-сайті Ради.
3.3. Представники електронних та друкованих ЗМІ можуть бути акредитовані на весь час повноважень Ради. Порядок акредитації визначається головою Ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат Ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації одночасно з депутатами матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято у встановленому порядку відповідне рішення.

Стаття 4.    Планування роботи Ради
4.1.    Робота Ради планується на поточний рік. До плану роботи Ради включаються розклад пленарних засідань Ради, засідань колегії та постійних комісій Ради. План роботи містить інформацію про перелік питань для розгляду, відповідальних за виконання та термін проведення чи заслуховування.
4.2.    Проект плану роботи Ради готує виконавчий апарат Ради за пропозиціями голови Ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп депутатів, голови обласної державної адміністрації в межах його компетенції. Проект плану роботи попередньо розглядається у постійних комісіях та колегією Ради.
4.3.    План роботи Ради приймається Радою за пропозицією Колегії Ради без обговорення більшістю голосів депутатів від загальної кількості присутніх на сесії.
4.4.    Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.

Стаття 5.    Присутність на пленарних засіданнях Ради
5.1.    На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови або заступників голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.
5.2.    Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. 
5.3.    Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів обласної ради тільки наприкінці пленарних засідань, крім запрошених з питань порядку денного пленарного засідання сесії обласної ради або для інформування на вимогу депутатів обласної ради.
5.4.    Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначає голова Ради. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.
5.5.    За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи Ради розміщують
у залі засідань з урахуванням вимог п. 5.1.-5.3. цієї статті.
5.6.    У разі необхідності може бути прийнято рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.
5.7.    Рада у відповідності до повноважень визначених законодавством не менш як однією третиною голосів або підписів депутатів від їх фактичної кількості  може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи обласного рівня для їх звітування (заслуховування інформації). Посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада, викликають безпосередньо.
5.8.    Постійна комісія Ради або її голова за погодженням з головою Ради може запросити на пленарне засідання Ради, на якому розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету її діяльності, державних службовців, експертів або відповідних фахівців із повідомленням їх керівників.

Стаття 6.    Закриті пленарні засідання Ради
6.1.    У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
6.2.    На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова обласної державної адміністрації, за запрошенням Ради, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.
6.3.    Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.
6.4.    Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення питань, які обговорювалися на засіданні.
6.5.    Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 7.    Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій
7.1.    Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою обласній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
7.2.    Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.
7.3.    Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень та ін. необхідні матеріали.
7.4.    Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
7.5.    Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 8.    Контроль за виконанням рішень Ради
8.1.    Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.
8.2.    Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.
8.3.    Рішенням Ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну профільну постійну комісію Ради.
8.4.    Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради, першому заступнику або заступнику голови Ради.

Стаття 9.    Підзвітність і підконтрольність обласної державної адміністрації Раді
9.1.    Відповідно до приписів статті 118 Конституції України, статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 1, 43-44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у частині делегованих повноважень. Голова обласної державної адміністрації щорічно звітує перед Радою про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їм Радою повноважень.
9.2.    Звіт із зазначених питань подається Раді за ініціативою голови обласної державної адміністрації або за протокольним рішенням Ради. Вимога депутатів може бути також оформлена збором підписів депутатів Ради, в кількості що становить більше половини від її загального складу. Про підготовку звіту голова обласної державної адміністрації повідомляється завчасно. 
9.3.    Питання про заслуховування звіту голови обласної державної адміністрації включається до порядку денного пленарного засідання чергової  сесії Ради. Голова обласної державної адміністрації у порядку, передбаченому Регламентом Ради, подає у письмовій формі текст звіту з відповідним проектом рішення.
9.4.    Звіт заслуховується на пленарному засіданні сесії Ради. Доповідачем виступає особисто голова обласної державної адміністрації або за його  дорученням один із заступників голови, якщо Рада не наполягає на особистому звітуванні. Після заслуховування звіту голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.
9.5.    Рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Якщо недовіру голові обласної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу Ради голова Ради невідкладно надсилає відповідне рішення Президенту України.
9.6.    За результатами звіту голови обласної державної адміністрації Рада може висловити йому пропозицію розглянути питання про відповідність займаній посаді заступників голови обласної державної адміністрації чи керівника структурного підрозділу обласної державної адміністрації, якщо їх робота з виконання делегованих Радою повноважень оцінюється Радою незадовільно.


зміст

РОЗДІЛ II.    ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
ГЛАВА 1.    ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
Стаття 10.    Порядок скликання першої сесії Ради
10.1.    Першу сесію Ради скликає обласна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів обласної ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради.
10.2.    Після обрання голови обласної Ради для підготовки або уточнення Регламенту обласної Ради, підготовки пропозицій щодо порядку денного продовження роботи першої сесії, формування її робочих органів тощо оголошується перерва в роботі першої сесії на певний термін, але не більше ніж на 21 робочий день, визначений депутатами Ради або головою Ради.
Після закінчення оголошеної перерви продовжується робота сесії, де на пленарному засіданні завершується розгляд організаційних питань.
10.3.    Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної обласної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів Ради обласною територіальною виборчою комісією може створюватися робоча група з числа новообраних депутатів Ради.

Стаття 11.    Порядок денний першої сесії Ради
11.1.    До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:
11.1.1.    інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до Ради і визнання їх повноважень;
11.1.2.    про обрання голови Ради;
11.1.3.    про обрання заступників голови Ради.
11.2.    Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань Ради.

Стаття 12.    Форми роботи Ради
Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 13.    Розпорядок роботи пленарних засідань Ради
13.1.    Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні та починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 18 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.
13.2.    У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з ви-значенням у кожному випадку їх тривалості.
13.3.    Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.
13.4.    За вмотивованим зверненням уповноважених представників зареєстрованих депутатських груп, фракцій головуючий на пленарному засіданні Ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.
13.5.    Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується музичним виконанням Державного Гімну України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Чернівецької області.

Стаття 14.    Порядок скликання сесії Ради
14.1.    Сесія Ради скликається головою Ради (у разі його відсутності – першим заступником, заступником голови ради) в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.
14.2.    Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови обласної державної адміністрації.
14.3.    У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради сесія Ради скликається першим заступником голови обласної ради (у разі неможливості скликати сесію Ради першим заступником голови Ради - сесія скликається заступником голови Ради).
14.4.    У разі якщо посадові особи, зазначені у пп. 14.1-14.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови обласної державної адміністрації або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.
14.5.    Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.
14.6.    Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному веб - сайті Ради та публікується у засобах масової інформації.
14.7.    Депутату Ради надаються проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд Ради не пізніше як за три дні, а у виняткових випадках – в день проведення сесії. Він також забезпечується необхідними матеріалами про діяльність Ради, її постійних комісій, актами, прийнятими Радою.
14.8.    На прохання депутата Ради (за наявності технічної можливості) проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради, надаються йому у електронному вигляді або направляються електронною поштою.

Стаття 15.    Формування порядку денного сесії Ради
15.1.    Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, його заступниками, депутатами, постійними комісіями та головою обласної державної адміністрації.
15.2.    Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради.
15.3.    Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
15.4.    Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та аркушем-погодженням.
15.5.    Візи розміщуються на звороті або на окремому аркуші до проекту рішення. Якщо проект рішення має додатки, вони візуються автором проекту.
15.6.    Проекти рішень Ради голова Ради, перший заступник або заступник голови обласної ради передають до юридичного відділу виконавчого апарату Ради для розгляду, встановлення його відповідності чинному законодавству та узгодженості з попередніми рішеннями з цього ж питання. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, працівник юридичного відділу візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству - надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.
15.7.    Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії обласної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.
15.8.    Всі проекти рішень Ради попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями, крім звіту голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень Ради із зазначених питань і здійснення делегованих Радою повноважень, звіту голови обласної ради про свою діяльність, інформацій і звітів тимчасових контрольних комісій обласної ради та запитів депутатів обласної ради. Без завізованих проектів рішень на паперових носіях та висновків відповідних профільних постійних комісій рішення обласної ради не приймається. З голосу рішення обласної ради не приймаються.
15.9.    У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які Рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, інформації прокурора області та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.
15.10.    Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається Колегією обласної Ради. За наслідками розгляду Колегією Ради проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.
15.11.    На пленарних засіданнях Ради, засіданнях Колегії (за необхідності) та засіданнях постійних комісій з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:
15.11.1.    проектів, розроблених обласною державною адміністрацією - керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, а у виняткових випадках - уповноважені ними особи;
15.11.2.    проектів, розроблених депутатськими групами, фракціями - керівники депутатських груп, фракцій або уповноважені  депутатськими групами, фракціями особи;
15.11.3.    проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями - голова комісії або уповноважена комісією особа.
15.12.    У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.
15.13.    Відповідальність за якість і законність внесеного проекту рішення чи іншого документа покладається на розробника, який його вносить.

Стаття 16.    Затвердження порядку денного сесії Ради
16.1.    Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від її загального складу.
16.2.    Рішення про включення/виключення питання до/з ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається 1/3 депутатів від загального складу Ради. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання із вже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу Ради.
16.3.    Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну сесію, а також про доповнення його новими питаннями приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
16.4.    Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.
16.5.    Рішення Ради може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
16.6.    Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.
16.7.    Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Стаття 17.    Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів
17.1.    Регуляторна діяльність Ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Регуляторний акт Ради - це:
1)    прийнятий Радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;
2)    прийнятий Радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
17.2.    Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
17.3.    Якщо проект регуляторного акта, який готується або розглядається, не внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ради, розробник проекту регуляторного акта зобов'язаний внести Раді пропозиції про доповнення до цього плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд Ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
17.4.    Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
17.5.    У разі внесення на розгляд сесії обласної ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва (відповідальна постійна комісія) приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
17.6.    Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
17.7.    Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
17.8.    Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.
17.9.    У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону, внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).
17.10.    Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 10 календарних днів.
17.11.    Для підготовки експертного висновку постійна комісія обласної ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
17.12.    Висновки постійної комісії обласної ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та транскордонного співробітництва передаються для вивчення постійній комісії, до відання якої належить супровід розгляду проекту регуляторного акта у Раді (далі - профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли постійна комісія обласної ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва та транскордонного співробітництва є головною постійною комісією.
17.13.    Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою, забезпечується розробниками проектів регуляторних актів.
17.14.    Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого Радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія обласної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.
17.15.    Під час представлення на пленарному засіданні сесії Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає  висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.
17.16.    Регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно  оприлюднюються у місцевих друкованих засобах масової інформації та на веб - сайті Ради не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
17.17.    Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта обласною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
17.18.    Звіт про відстеження результативності прийнятого Радою регуляторного акта, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до профільної постійної комісії Ради.

Стаття 18.    Електронна петиція, порядок її подання та розгляду
18.1.    Електронна петиція – особлива форма колективного звернення, розміщеного на офіційному веб-сайті Ради, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, яке за умови набрання необхідної кількості підписів на його підтримку обов’язкове до розгляду Радою в особливому порядку.
18.2.    В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти та поштову адресу.
18.3.    На веб-сайті Ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
18.4.    Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт і послуг.
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
18.5.    Для створення електронної петиції до Ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Ради та розміщує текст електронної петиції.
18.6.    Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після опрацювання електронної петиції виконавчим апаратом обласної ради на відповідність вимогам, встановленим чинним законодавством України та цим Регламентом.
У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті обласної ради є датою початку збору підписів на її підтримку.
18.7.    Обласна рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:
–    безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
–    електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
–    недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
–    фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
18.8.    Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
18.9.    Електронна петиція, адресована Раді, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 500 підписів громадян протягом не більше 45 календарних днів з дня оприлюднення петиції.
18.10.    Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб - сайті обласної ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
18.11.    Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
18.12.    Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії Ради, у такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для підготовки відповідного проекту рішення, його оприлюднення відповідно до вимог чинного законодавства, скликання та проведення сесії Ради.
18.13.    Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої Раді, за результатами розгляду в установленому порядку публічно оголошується на офіційному веб-сайті Ради головою обласної ради.
18.14.    У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
18.15.    Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції на його поштову адресу та електрону пошту та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
18.16.    У разі визнання за доцільне, викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися Радою, шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції Ради, відповідного рішення.
18.17.    Депутатами обласної ради, постійними комісіями обласної ради, головою обласної ради та головою обласної державної адміністрації за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Ради проекти рішень, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.
Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається в Раді не менше трьох років з дня оприлюднення петиції на офіційному веб - сайті Ради, а також в письмовому вигляді в архіві обласної ради.
18.18.    У разі отримання Радою електронної петиції відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та положень цього Регламенту, голова обласної ради, а у випадку його відсутності перший заступник голови чи заступник голови, не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд органу чи посадовій особі, до компетенції яких належить розгляд порушених у електронній петиції питань У разі необхідності, орган чи посадова особа, на розгляд яких скеровано електронну петицію, в десятиденний термін здійснює підготовку відповідного проекту рішення. У разі якщо розробка проекту рішення потребує додаткового часу, розробник письмово повідомляє про це обласну раду.
18.19.    Профільна постійна комісія обласної ради не пізніше ніж через п’ять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання головної постійної комісії Ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності - представники Чернівецької обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.
18.20.    Профільна постійна комісія обласної ради за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, приймає рекомендації.

ГЛАВА 2.    ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ
Стаття 19.    Відкриття та ведення пленарного засідання
19.1.    Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України та цим Регламентом. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.
19.2.    До президії пленарного засідання входять голова Ради та його заступники. Головуючий може запрошувати до президії голову обласної державної адміністрації, керівників центральних органів державної влади та зарубіжних делегацій тощо.
19.3.    На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов'язки - особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1 цієї статті.

Стаття 20.    Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради
20.1.    Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії Ради працівниками її виконавчого апарату з видачею електронних карток та за допомогою системи електронного голосування.
20.2.    На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні.
20.3.    У разі потреби, може проводитись перереєстрація депутатів у ході проведення пленарного засідання сесії Ради за допомогою системи електронного голосування.
20.4.    Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.
20.5.    Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить за допомогою електронних засобів чи із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.
20.6.    Після закінчення кожного пленарного засідання сесії Ради картки для голосування депутатів Ради залишаються в пульті з метою проведення тестування роботи системи електронного голосування в міжсесійний період
20.7.    Перед початком наступного пленарного засідання сесії Ради картки виймаються з системи для електронного голосування працівниками виконавчого апарату обласної ради для виконання вимог пункту 20.1. статті 20 цього Регламенту.
20.8.    У разі втрати або пошкодження персональної картки депутат Ради звертається із заявою до голови Ради щодо видачі йому дублікату або заміни картки.

Стаття 21.    Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради
21.1.    Головуючий на пленарному засіданні Ради:
21.1.1.    відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
21.1.2.    виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
21.1.3.    організовує розгляд питань;
21.1.4.    повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
21.1.5.    надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
21.1.6.    створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;
21.1.7.    ставить питання на голосування, оголошує його результати;
21.1.8.    забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;
21.1.9.    вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);
21.1.10.    вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;
21.1.11.    дає короткі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів, та виправляє фактичні помилки, допущені у виступах;
21.1.12.    до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);
21.1.13.    робить виступаючому попередження у випадках, коли той виступає не з питання, що обговорюється, порушує норми депутатської етики, прийнятий часовий регламент виступу та позбавляє слова, якщо виступаючий не реагує на попередження.
21.1.14.    оголошує перерву до 10 хвилин на вимогу депутатської фракції, групи за умови використання цього права депутатською фракцією, групою один раз впродовж одного пленарного засідання, без попереднього голосування депутатів;
21.1.15.    здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
21.2.    Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 22.    Секретаріат пленарного засідання
22.1.    За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради та його заступників) обирається секретаріат пленарного засідання у кількості 3 депутатів. У ході пленарного засідання Ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.
22.2.    Секретаріат сесії приймає депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, які поступили від депутатів та запрошених на засідання Ради, як офіційні документи; в окремих випадках, коли не працює електронна система голосування, організовує запис бажаючих виступити, виконує функції Лічильної комісії.

Стаття 23.     Лічильна комісія
23.1.    Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених цим Регламентом, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.
23.2.    Лічильна комісія обирається Радою у складі не менше, ніж п’яти депутатів Ради, персональний склад якої визначається за рішенням більшості депутатів від загального складу Ради. У разі проведення таємного голосування кількість членів Лічильної комісії може бути збільшено.
23.3.    Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито. Рішення Лічильної комісії приймається більшістю голосів членів Лічильної комісії.
До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:
–    поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної обласної державної адміністрації;
–    поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;
–    вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;
–    вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
–    депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 24.    Порядок розгляду питань порядку денного сесії
24.1.    Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, що підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.
24.2.    Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного.

Стаття 25.    Порядок надання слова
25.1.    Доповіді, співдоповіді, виступи, під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.
25.2.    Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.
25.3.    Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.
25.4.    Запис на виступ депутата з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст. 26 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за допомогою системи електронного голосування після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.
25.5.    Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Інформація про черговість виступів відображається на інформацій-ному табло. У разі неспрацьовування електронної системи голосування або її відсутності запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання.
25.6.    Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.
25.7.    За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:
–    з мотивів голосування;
–    для оголошення процедурного питання;
–    для репліки;
–    для застережень.
Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 2 (двох) хвилин.

Стаття 26.    Визначення часу для виступів на сесії Ради
26.1.    Тривалість часу для доповідей, як правило, становить до 30 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні надається до 5 хвилин, для реплік, в т.ч. з мотивів голосування - до 2 хвилин. За рішенням Ради часовий регламент може бути змінений.
26.2.    Під час виступу депутата на інформаційному табло електронної системи голосування висвітлюються його прізвище, ініціали, назва фракції, групи, до якої входить депутат, та фотографія.
26.3.    Для заключного слова з теми доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.
26.4.    За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може подовжити йому час для виступу.
26.5.    Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 27.    Право депутата на виступ
27.1.    Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.
27.2.    Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
27.3.    Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.
27.4.    З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату надається один раз.

Стаття 28.    Порядок розгляду та обговорення питання
28.1.    За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.
28.2.    Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:
28.2.1.    доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
28.2.2.    співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
28.2.3.    виступи депутатів Ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;
28.2.4.    внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
28.2.5.    виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо питання, яке обговорюється, чи пропозиції не були поширені серед депутатів Ради згідно з поданням комісії;
28.2.6.    виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
28.2.7.    виступи депутатів Ради;
28.2.8.    оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
28.2.9.    внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
28.2.10.    заключне слово співдоповідачів і доповідача;
28.2.11.    уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій, які надійшли щодо питання, яке обговорюється, і будуть ставитися на голосування;
28.3.    Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні Ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 29.    Закінчення обговорення питання
Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

ГЛАВА 3.    ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Стаття 30.    Загальні положення порядку голосування
30.1.    Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.
30.2.    Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.
30.3.    Голосування здійснюється депутатом Ради особисто, у порядку, визначеному Регламентом обласної ради, шляхом голосування "за", "проти" або "утримався".

Стаття 31.    Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок
31.1.    У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
31.2.    Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 32.    Вимоги до процедури голосування
32.1.    Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
32.2.    У разі, коли до проекту рішення, що вноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.
32.3.    Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.
32.4.    Під час голосування щодо прийняття, внесення змін або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов'язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.
32.5.    Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень.
32.6.    Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
32.7.    Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його результати і прийняте рішення.
32.8.    У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 33.    Загальні вимоги до рішення Ради
33.1.    Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати 5 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).
33.2.    У разі, якщо текстовий варіант проекту рішення і його додатків перевищує 50 сторінок, розробником подаються до виконавчого апарату Ради скорочений варіант текстового матеріалу для друку депутатам. Повна версія зазначеного проекту рішення в електронному вигляді розміщується на офіційному веб - сайті Ради.
33.3.    У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються розробником проекту рішення.
33.4.    Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємкою, точно передавати зміст тексту рішення.
33.5.    Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «про що?». Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.
33.6.    У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.
Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.
33.7.    Останнім пунктом рішення, як правило, визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.
33.8.    Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.
33.9.    Рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах.
33.10.    Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
33.11.    Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.
33.12.    Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.
33.13.    За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування питання про повернення до повторного розгляду рішення, що вже виносилося на розгляд з дотриманням пункту 16.3 цього Регламенту.

Стаття 34.    Рішення Ради з процедурних питань
34.1.    З процедурних питань, тобто з питань, які приймаються з голосу (без попередньої підготовки у письмовому вигляді), стосуються порядку організації пленарного засідання Ради і не потребують обговорення, приймаються протокольні рішення.
34.2.    З процедурних питань головуючий надає слово поза чергою.
Такими питаннями можуть бути:
1)    визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;
2)    встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);
3)    надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій для інформування депутатів;
4)    визначення порядку висвітлення роботи;
5)    позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених права брати участь у роботі сесії тощо;
6)    припинення обговорення порядку денного до закінчення виступів депутатів, які записалися на виступ;
7)    процедурні питання проведення таємного голосування;
8)    інші випадки, передбачені цим Регламентом.
34.3.    На виконання доручень Ради, наданих посадовим особам Ради, постійним комісіям, депутатам, обласній державній адміністрації в межах делегованих повноважень щодо підготовки інформації, проектів рішень, проведення перевірок, тощо для подальшого розгляду Радою надаються протокольні доручення, які вносяться до протоколу пленарного засідання сесії Ради та у вигляді витягу із протоколу надсилаються виконавцям за підписом головуючого на пленарному засіданні.
34.4.    Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради.

Стаття 35.    Протокол пленарного засідання сесії Ради
35.1.    Протокол пленарного засідання сесії Ради складається виконав-чим апаратом Ради після його закінчення та підписується головуючим на пленарному засіданні, оприлюднюється на офіційному веб - сайті Ради та надається на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
У протоколі пленарного засіданні сесії Ради зазначаються:
    дата, час і місце проведення засідання;
    кількість депутатів, присутніх на засіданні;
    питання порядку денного, внесені на розгляд;
    прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;
    всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
    результати голосування і прийняті рішення.
    результати поіменного голосування, що є додатком до протоколу.
35.2.    Пленарні засідання обласної ради фіксуються аудіозаписом. Аудіозапис роботи пленарного засідання Ради зберігається у виконавчому апараті упродовж всього скликання Ради, а потім з іншими документами в установленому порядку передається для зберігання до Державного архіву Чернівецької області.
35.3.    У разі потреби, за дорученням голови Ради, першого заступника, заступника голови Ради виконавчим апаратом ради виготовляється витяг з аудіозапису на паперовому носії, який завіряється керуючим справами обласної ради.
35.4.    Протокол пленарного засідання Ради та завірений керуючим справами обласної ради витяг з аудіозапису пленарного засідання Ради є документами, які підтверджують процес обговорення і прийняття рішень Радою.
35.5.    Виконавчий апарат Ради після кожного пленарного засідання формує матеріали пленарного засідання, які включають:
    протокол пленарного засідання Ради з додатками;
    відомості про реєстрацію депутатів та запрошених;
    документи лічильної комісії;
    проекти документів, які розглядалися на сесії;
    висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;
    тексти виступів депутатів, які не було проголошено;
    запити депутатів;
    матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв’язку з розглядом питань;
    аудіозапис пленарного засідання.
35.6.    Протокол пленарного засідання Ради з додатками оприлюднюється на офіційному веб - сайті Ради та надається на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 36.    Відкрите поіменне голосування
36.1.    Для прийняття рішень, з'ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування.
36.2.    Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 частини першої статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті Ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

Стаття 37.    Загальні положення про таємне голосування   
37.1.    Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 частини першої статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
37.2.    Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради під контролем членів Лічильної комісії.
37.3.    До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.
37.4.    Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 23 Регламенту.
37.5.    Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення депутата Ради у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація депутатом Ради результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Стаття 38.    Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
38.1.    Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування - обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.
38.2.    Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний символ (квадрат), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «не підтримую жодного кандидата»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку у відповідному символі (варіанту відповіді).
38.3.    Виготовлені бюлетені для таємного голосування передаються представником виконавчого апарату Ради голові Лічильної комісії. Лічильна комісія перевіряє чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради. Лічильна комісія забезпечує захист бюлетенів для таємного голосування шляхом поставлення підписів усіх членів комісії та відтиску печатки виконавчого апарату Ради.
38.4.    Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.
38.5.    Недійсними вважаються бюлетені:
    невстановленого зразка, без підписів членів Лічильної комісії та відтиску печатки виконавчого апарату Ради;
    в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
    у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
    з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;
    до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.
38.6.    Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з відомістю про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 39.    Процедура таємного голосування
39.1.    Час і місце таємного голосування визначається Радою, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується голо-вою лічильної комісії.
39.2.     Лічильна комісія перед початком таємного голосування:
-    одержує від виконавчого апарату Ради список депутатів Ради;
-    організовує виготовлення бюлетенів та забезпечує їх захист шляхом поставлення підписів усіх членів комісії та відтиску печатки виконавчого апарату Ради;
-    перевіряє наявність кабін для таємного голосування;
-    опечатує скриньки для таємного голосування;
-    забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.
39.3.    Кожному депутатові Ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається Радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видають члени Лічильної комісії відповідно до списку депутатів після пред’явлення ними депутатського посвідчення, паспорта, іншого документа, що посвідчує особу. Кожен депутат розписується у списку про видачу бюлетенів для таємного голосування.
39.4.    Депутат здійснює голосування у кабіні або в окремій кімнаті для таємного голосування шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата (рішення), за якого (яке) голосує депутат, або в квадраті проти слів «Не підтримую жодного кандидата» (рішення), в разі не підтримки жодного кандидата (рішення).
Стаття 40.    Повторне таємне голосування
40.1.    У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів Ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.
40.2.    Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу, і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
40.3.    Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 41.    Підведення підсумків таємного голосування
41.1.    Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
41.2.    Про результати таємного голосування Лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени Лічильної комісії. За доповіддю Лічильної комісії обласна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження підсумків голосування.
41.3.    У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.
Стаття 42.    Наслідки порушення порядку таємного голосування
42.1.    У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.
42.2.    Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо під час визначення результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

ГЛАВА 4.    НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ
Стаття 43.    Набрання чинності рішеннями Ради
43.1.    Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення Ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.
43.2.    Рішення Ради  приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим  Регламентом.
43.3.    Рішення Ради підписує головуючий на пленарному засіданні сесії Ради. Додатки до рішень підписуються керуючим справами обласної ради.
43.4.    Рішення Ради набирають чинності з дня їх підписання головую-чим, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію. Кожному рішенню Ради (крім протокольних) в межах календарного року присвоюється номер, який складається із порядкового номера, номера пленарного засідання сесії та календарного року (наприклад: 1-1/16).
43.5.    Протокольному рішенню Ради присвоюється номер, який складається з порядкового номера в межах календарного року та номера пленарного засідання сесії ради (наприклад, 1/16).
43.6.    Підписані рішення обласної ради тиражуються виконавчим апаратом Ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям, яких вони стосуються, протягом п’яти робочих днів після їх підписання та оприлюднення на офіційному веб- сайті Ради.
43.7.    Акти органів та посадових осіб Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
43.8.     За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у друкованих засобах масової інформації може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності, з моменту виходу друкованого засобу масової інформації, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.
Стаття 44.    Внесення змін до рішень Ради
44.1.    За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.
44.2.    Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 44.3 ст. 44 Регламенту.
44.3.    Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.
44.4.    Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.
44.5.    Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.
44.6.    Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 45.    Скасування рішень Ради
45.1.    За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.
45.2.    Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3 ст. 45 Регламенту.
45.3.    Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути скасовані Радою після їх виконання.
45.4.    Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.
45.5.    Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.
45.6.    Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

ГЛАВА 5.    РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ОБЛАСНОГО
БЮДЖЕТУ І ЗВІТІВ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ
Стаття 46.    Порядок розгляду програми економічного і соціального розвитку та обласного бюджету і звітів про їх виконання
46.1.    Програма економічного і соціального розвитку і обласний бюджет на поточний рік та звіти про їх виконання за попередній період розглядаються Радою у терміни відповідно до Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів.
46.2.    Голова Ради (у разі його відсутності перший заступник, заступ-ник голови обласної ради) скеровує зазначені документи для попереднього розгляду і підготовки висновків постійним комісіям ради. Звіти та проекти розглядаються в усіх постійних комісіях Ради за участю представників обласної державної адміністрації.
46.3.    Постійні комісії подають свої висновки щодо цих проектів постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, яка здійснює узагальнення пропозицій і зауважень до звітів та проектів і готує висновок щодо поданих документів.
46.4.    На пленарному засіданні Рада заслуховує доповіді посадових осіб обласної державної адміністрації з питань виконання програми економічного і соціального розвитку та обласного бюджету і внесених проектів програми та бюджету, співдоповіді голови постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, відповіді на запитання депутатів.
46.5.    Під час обговорення питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім бажаючим депутатам, до прийняття рішення про припинення обговорення.
46.6.    Після обговорення доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.
46.7.    Про затвердження програми економічного і соціального розвитку, обласного бюджету, звітів про їх виконання Рада приймає рішення.
46.8.    Внесення змін та доповнень до програми економічного і соціального розвитку та обласного бюджету здійснюється в порядку, встановленому для їх затвердження, з заслуховуванням звітів про виконання за відповідний період чи без такого.
ГЛАВА 6.    ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ
Стаття 47.    Дисципліна та етика на сесіях обласної Ради
47.1.    На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого - позбавити його права виступу на пленарному засіданні Ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.
47.2.    Якщо промовець висловлюється не з питання, що обговорюється, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання Ради.
47.3.    Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
47.4.    Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.
47.5.    Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, зобов’язані утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

зміст

РОЗДІЛ III.    ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ
ГЛАВА 1.    ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАДИ
Стаття 48.    Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступників
48.1.    Повноваження голови Ради, заступників голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання та протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
48.2.    Голова Ради, заступники голови Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 49.    Порядок обрання голови Ради
49.1.    Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.
49.2.    Кандидатури на посаду голови Ради висуваються на пленарному засіданні сесії Ради. Висування кандидатур здійснюється відкрито.
49.3.    Правом висування кандидатур на посаду голови Ради користуються депутати Ради, депутатські фракції та групи.
49.4.    Депутат Ради може висунути для обрання і свою кандидатуру.
49.5.    Після висування проводиться обговорення всіх висунутих кандидатур, що дали згоду балотуватись. Самовідвід приймається Радою без голосування.
49.6.    Кожному кандидату надається час до 15 хвилин для виступу зі своєю програмою.
49.7.    Депутати Ради мають право ставити питання кандидату, висловлювати свою думку щодо виголошеної ним програми, агітувати “за” чи “проти” висунутої кандидатури. На обговорення кожної кандидатури відводиться до 10 хвилин сесійного часу. За необхідності, за рішенням сесії, час обговорення може бути продовжено.
49.8.    Всі висунуті кандидатури після обговорення вносяться до списку для таємного голосування.
49.9.    У разі, якщо на посаду голови Ради висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібних для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.
49.10.    Якщо в ході голосування жоден з двох кандидатів не отримав більше половини голосів від загальної кількості депутатів Ради, відбуваються повторні вибори. При цьому можуть висуватися як нові, так і попередні кандидатури.
49.11.    Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
49.12.    У разі, коли кандидатів на посаду голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у цьому Регламенті.

Стаття 50.    Повноваження голови Ради
50.1.    Голова Ради відповідно до своїх повноважень:
50.1.1.    скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;
50.1.2.    забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
50.1.3.    представляє Раді кандидатури для обрання на посади першого заступника, заступника голови обласної Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату Ради, витрат на її утримання;
50.1.4.    вносить Раді пропозиції щодо утворення постійних комісій Ради, а також пропозиції щодо голів постійних комісій;
50.1.5.    координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
50.1.6.    організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
50.1.7.    організовує роботу Колегії Ради;
50.1.8.    призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;
50.1.9.    здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;
50.1.10.    є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;
50.1.11.    підписує рішення Ради, Колегії, протоколи сесій Ради, Колегії;
50.1.12.    забезпечує роботу з  розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
50.1.13.    забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення Ради;
50.1.14.    представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
50.1.15.    звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Радою термін;
50.1.16.    вирішує інші питання, доручені йому Радою.
50.2.    Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 51.    Порядок припинення повноважень голови Ради
51.1.    Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктом 51.4 цієї статті. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови Ради.
51.2.    У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.
51.3.    Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.
51.4.    Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної Ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.
51.5.    Зазначені у п. 51.4 ст. 51 цього Регламенту повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
51.6.    У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у зв'язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.
Стаття 52.    Порядок обрання заступників голови Ради
52.1.    Перший заступник, заступник голови Ради обираються Радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї Ради шляхом таємного голосування. Кандидатури першого заступника, заступника голови Ради вносить голова Ради. Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів від загального складу депутатів Ради. Якщо запропонована головою Ради кандидатури  на посаду першого заступника, заступника голови Ради не одержать необхідної кількості голосів, голова Ради представляє на розгляд сесії нові кандидатури або пропонує перенести розгляд цього питання на наступну сесію. При цьому голова Ради має право внести повторно ті ж самі кандидатури.
52.2.    У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених цим Регламентом.

Стаття 53.    Повноваження першого заступника голови Ради, заступника голови обласної ради
53.1.    Перший заступник голови обласної ради, заступник голови Ради здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата Ради або дострокового припинення повноважень першого заступника голови обласної ради та заступника голови Ради.
53.2.    Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов'язків з інших причин.
53.3.    Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради,  за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.
53.4.    За дорученням голови Ради та відповідним розподілом обов’язків перший заступник голови обласної ради, заступник голови Ради:
–    координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;
–    веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;
–    організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;
–    представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
–    веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти області, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;
–    звітує перед Радою про виконання доручень Ради;
–    бере участь у розробці планів роботи Ради;
–    сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;
–    організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради.
–    перший заступник голови обласної ради, заступник голови Ради за дорученням голови Ради виконують й інші обов'язки та доручення.

Стаття 54.    Порядок дострокового припинення повноважень першого заступника голови обласної ради заступника голови обласної Ради
54.1.    Повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.
54.2.    Рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради у випадках, передбачених цією статтею, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
54.3.    Повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення повноважень першого заступника голови обласної ради,  заступника голови обласної ради. Зазначені повноваження першого заступника голови обласної ради,  заступника голови обласної ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
54.4.    У випадках, коли повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради припиняються у зв'язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.
54.5.    У випадках, передбачених пунктом 54.3 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови Ради з дня припинення її повноважень.

ГЛАВА 2.    ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ
Стаття 55.    Загальні умови створення постійних комісій Ради
55.1.    Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.
55.2.    До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та заступники голови Ради.
55.3.    Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.
55.4.    Засідання постійних комісій Ради протоколюються та повністю фіксуються за допомогою звукозаписувального засобу. Аудіозапис засідання зберігається у виконавчому апараті Ради протягом одного року.
55.5.    Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.
55.6.    Інші питання, пов'язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.

Стаття 56.    Склад постійних комісій Ради та порядок їх обрання
56.1.    Рада обирає постійні комісії у складі: голови і членів комісії.
56.2.    Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.
56.3.    Всі члени постійних комісій мають рівні права.
56.4.    У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.
56.5.    За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.
56.6.    Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові депутатів Ради.
56.7.    Голова постійної комісії може бути відкликаний Радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою Ради, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу Ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою.

ГЛАВА 3.    КОЛЕГІЯ РАДИ
Стаття 57.    Правовий статус та повноваження колегії Ради
57.1.    Колегія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради.
57.2.    Колегія Ради може приймати рішення, які мають рекомендацій-ний характер.
57.3.    До складу Колегії входять (за посадами): голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій обласної ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп, утворених депутатами, які не входять до складу фракцій, та голова обласної державної адміністрації. Голова обласної ради очолює колегію.
57.4.    Повноваження Колегії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням Ради, цим Регламентом та рішеннями Ради.

ГЛАВА 4.    ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ
Стаття 58.    Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради
58.1.    Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.
58.2.    Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:
58.2.1.    назву тимчасової контрольної комісії;
58.2.2.    завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
58.2.3.    кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
58.2.4.    термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
58.2.5.    термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
58.3.    Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 59.    Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи
59.1.    Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови (у разі його обрання) та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
59.2.    Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.
59.3.    Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 60.    Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради
60.1.    Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії, Рада на пленарному засіданні приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.
60.2.    Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:
–    прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
–    припинення повноважень Ради.

зміст

РОЗДІЛ IV.    ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ
ГЛАВА 1.    ДЕПУТАТИ РАДИ
Стаття 61.    Правові засади діяльності депутатів Ради
61.1.    Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання та протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
61.2.    Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.
61.3.    Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 62.    Форми роботи депутата Ради
62.1.    Діяльність депутата в Раді включає:
62.1.1.    участь у пленарних засіданнях Ради;
62.1.2.    участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контроль-них комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій - з правом дорадчого голосу;
62.1.3.    участь у засіданнях Колегії  Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом Колегії Ради;
62.1.4.    виконання доручень Ради та її органів;
62.1.5.    роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
62.2.    Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. В разі неможливості прибути на сесію Ради депутат повідомляє про це виконавчий апарат Ради.
62.3.    Питання про відсутність депутатів обласної ради без поважних або з невідомих причин на засіданнях Ради, її органів з’ясовуються постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію Ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

Стаття 63.    Депутатські фракції та групи
63.1.    Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.
63.2.    Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради.
63.3.    Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
63.4.    Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
63.5.    Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.
63.6.    До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
63.7.    Депутати Ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, що вони вирішують, тощо.
63.8.    Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
63.9.    Жодна депутатська фракція, група не має права виступати від імені обласної ради або мешканців області.
Стаття 64.    Порядок утворення депутатських фракцій та груп, зміни і припинення їх діяльності
64.1.    Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.
64.2.    Депутат повідомляє керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції шляхом подання заяви, після чого фракція приймає відповідне рішення.
64.3.    Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.
64.4.    Депутатські фракції обласної ради формуються на партійній ос-нові депутатами обласної ради. Депутат обласної ради не може входити до складу більш як однієї депутатської фракції.
64.5.    При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я голови Ради, яке реєструються загальним відділом виконавчого апарату обласної ради, про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.
64.6.     Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради.
64.7.    За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради, першого заступника, а також заступника голови Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

ГЛАВА 2.    ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Стаття 65.    Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення
65.1.    Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
65.2.    Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області.
65.3.    Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
65.4.    Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

Стаття 66.    Порядок подання та розгляд депутатського запиту
66.1.    Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.
66.2.    Під час розгляду депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
66.3.    У депутатському запиті зазначаються: коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких скеровується запит, підпис депутата (депутатів), дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
66.4.    На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
66.5.    Депутат обласної ради зобов’язаний особисто бути присутнім при під час розгляду внесеного ним депутатського запиту на пленарному засіданні.
66.6.    У разі відсутності на пленарному засіданні депутата без поважних причин депутатський запит може бути знятий з розгляду.
66.7.    За результатами розгляду запиту Рада приймає рішення. При цьому Рада може голосувати за всі подані запити одночасно. 
66.8.    Голова Ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.
66.9.    Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати письмову відповідь на запит і письмово повідомити автора запиту та обласну Раду упродовж місяця з дня його прийняття.
66.10.     Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду запиту і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.
66.11.    Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

зміст

РОЗДІЛ V.    ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ
Стаття 67.    Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради
67.1.    Виконавчий апарат утворюється Радою для забезпечення здійснення нею повноважень, наданих Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.
67.2.    Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови Ради.
67.3.    Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Ради, що затверджується розпорядженням голови Ради.
67.4.    Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради. За дорученням голови організація роботи апарату покладається на керуючого справами обласної Ради, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Ради в порядку, передбаченому Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Стаття 68.    Повноваження виконавчого апарату Ради
Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів Ради, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

зміст

Розробник - 
IMENA.ua